Rehabilitacja ZAZ Puławy

Działalność rehabilitacyjną Zakładu Akrtwności Zawodowej określa Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r.Dz.U.97.123.776 z późn. zm.

W naszym zakładzie dla każdego zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego opracowane i realizowane są indywidualne programy rehabilitacyjne.

W ramach rehabilitacji zawodowej podejmowane są działania mające na celu dostosowanie do warunków zatrudnienia takie jak:

  • poznanie zdolności możliwości fizycznych, umysłowych i manualnych pracownika niepełnosprawnego,
  • dostosowanie stanowiska pracy do ograniczeń ruchowych pracownika,
  • wyposażenie stanowiska pracy w odpowiedni sprzęt ułatwiający wykonywanie czynności,
  • nauka, opieka bezpośrednia i nadzór kadry podczas pracy,
  • nabywanie nowych umiejętności praktycznych przez pracowników,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia i kursy.

Rehabilitacja społeczna ma na celu usamodzielnienie pracownika, integrację ze środowiskiem i rozwój osobisty. W tym zakresie realizowane są następujące zadania:

  • nauka samodzielnego załatwiania spraw urzędowych,
  • udział w imprezach organizowanych w środowisku lokalnym (sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, integracyjnych),
  • rozwijanie indywidualnych zainteresowań.

Rehabilitacja medyczna jest realizowana dwutorowo. Pracownicy, zgodnie z podpisaną umową z lekarzem specjalistą, korzystają z wizyt wspierających leczenie. Na terenie zakładu prowadzona jest terapia psychologiczna w formie indywidualnej i grupowej (w tym światłoterapia - w okresie jesienno-zimowym, bibliterapia, psychoedukacja, relaksacja, ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry edukacyjne i integracyjne).

Realizacja: Multimedia studio reklamy